Kancelaria Adwokacka Rafał Sikora

Doliczenie do zasiedzenia okresu posiadania poprzednika

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Jak już podałem w poprzednich postach, aby zasiedzieć nieruchomość wymagany jest 30 letni okres władania nią, który w przypadku dobrej wiary wynosi 20 lat. Nie oznacza to, że by nabyć  przez zasiedzenie nieruchomość musimy ją posiadać przez cały w/w okres, bowiem do swojego posiadania możemy doliczyć okres posiadania swoich poprzedników prawnych np. swoich spadkodawców lub innej osoby, która przeniosła na nas posiadanie nieruchomości. Oczywiście do zasiedzenia możemy doliczyć okresy posiadania kilku poprzedników prawnych, jeżeli tylko wykażemy, że byli oni posiadaczami samoistnymi i doszło do przeniesienia posiadania. Każdy kolejny posiadacz rzeczy wstępuje bowiem w posiadanie swojego poprzednika.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Tak więc, jeżeli nabyliśmy posiadanie nieruchomości w dobrej wierze, ale od poprzednika , który nabył posiadanie w złej wiary, to termin zasiedzenia ulega wydłużeniu do lat 30 .

Przykłady:

Rodzice Jana K. władali nieruchomością, która nie była ich własnością przez okres 15 lat. Następnie w wyniku dziedziczenia jedynym spadkobiercą po nich został Jan K., który kontynuował posiadanie nieruchomości przez kolejne 15 lat. Jan.K może teraz złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości, bowiem wykaże, że na skutek przeniesienia posiadania nieruchomości z rodziców na jego osobę na skutek dziedziczenia okres zasiedzenia spełnia wymóg upływu 30 letniego okresu posiadania samoistnego.

Jan K. kupił od Zenona W. działkę nr 1, którego władztwo faktycznie obejmowało nie tylko działkę nr 1, ale także jeszcze działkę nr 2, której już nie był właścicielem, ale obie działki np. były połączone wspólnym ogrodzeniem i wykorzystywane jako całość. Jeżeli Jan K. wykaże, że podczas sprzedaży działki nr 1 Zenon W. przeniósł na niego także posiadanie działki nr 2, (co w mojej ocenie nie powinno być szczególnie trudne z uwagi na właśnie istniejące ogrodzenie) którą władał 25 lat, to Jan K. potrzebował będzie do zasiedzenia na swoją rzecz dodatkowo jedynie 5 letniego okresu posiadania działki nr 2.

Zeznon W. posiadał nieruchomość przez 10 lat i następnie przekazał Janine O., która władała nieruchomością przez 15 lat, by w końcu przekazać ją Janowi K., który korzystał z gruntu przez kolejne 5 lat. Jan K. sumując okres posiadania poprzedników będzie mógł teraz wystąpić do sądu o zasiedzenie nieruchomości na swoją rzecz.

Kluczowym w doliczeniu okres posiadania innych osób wydaje się moment przeniesienia posiadania z jednej osoby na drugą.

W przypadku, gdy posiadaczami byli nasi spadkodawcy przeniesienie posiadania następuję na skutek samego dziedziczenia, ponieważ w orzecznictwo przyjęto, że posiadanie jest dziedziczone.

Spadkobierca może żądać stwierdzenia zasiedzenia na swoją rzecz, doliczając sobie okres posiadania spadkodawcy, ale w takiej tylko części, w jakiej dziedziczy.

Przykładowo Jan K. nabył spadek po swoich rodzicach wraz z siostrą Agnieszką T. w udziale po ½ części każdy z nich. Jan K. będzie mógł domagać się zasiedzenia ½ udziału w nieruchomości , bowiem tylko w takim zakresie odziedziczył posiadanie nieruchomość. W takim przypadku również Agnieszka T. będzie mogła domagać się zasiedzenia nieruchomości w ½ części udziału.

Natomiast w przypadku objęcia nieruchomości w posiadanie po osobach obcych konieczne jest wykazanie faktycznego przekazania posiadania nieruchomości przez naszego poprzednika np. poprzez wręczenie kluczy do bramy, do drzwi, Samowolne zawładnięcie jakimś obszarem gruntu nie pozwala na doliczenia czasu posiadania poprzedniego posiadacza, ponieważ w takiej sytuacji dotychczasowy posiadacz nie jest poprzednikiem obecnego. Przykładem niech będzie sytuacja w której Zeznon W. sprzedał Janowi K. działkę nr 1. Zeznon W. posiadał też działkę nr 2, której nie był właścicielem. Obie działki nie były połączone wspólnym ogrodzeniem a Zezon W. nie wprowadził Jana K. w posiadanie działki nr 2 w inny sposób, np. przez okazanie jej Janowi K i oświadczenie, że teraz Jan K. będzie mógł wykorzystywać działkę na swoje potrzeby. W tym przypadku nie doszło do przeniesienia posiadania, a Jan K. będzie mógł liczyć termin konieczny do zasiedzenia dopiero z chwilą objęcia przez niego działki nr 1 w posiadanie.

Nowe artykuły